آهن اسفنجی

ساخت کارخانجات آهن اسفنجی: آهن اسفنجی و قراضه از مواد اولیه تولید فولاد محسوب می شوند. لذا کارخانجات تولید آهن اسفنجی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند. روش تولید آهن اسفنجی بر مبنای ماده احیا کننده به دو دسته پایه ذغال و پایه گاز تقسیم بندی می شود که کشورهای مختلف با توجه به وجود ماده احیا کننده، نوع سنگ آهن و شرایط موجود به یکی از دو روش امکان تولید را خواهند داشت. در کشور ما با توجه به وجود منبع گاز و ذغال (ماده ایجاد کننده) از هر دو روش امکان تولید وجود دارد.